Handelsbetingelser

Disse forretningsbetingelser gælder – medmindre andet er aftalt skriftligt – ved indgåelse af aftale om køb af ydelser og produkter fra Conscious Content, CVR-nr. 34968365, c/o Madelleine Muller, Carit Etlarsvej 11 4tv, 1814 Frederiksberg C, consciouscontent.dk, info@consciouscontent.dk.

Fortrolighed

Alt, hvad vi snakker om og alt, hvad I viser Madelleine Muller, vil blive fortroligt behandlet. I kan altså regne med, at jeres planer og strategier aldrig bliver videregivet til andre virksomheder, kun bliver videregivet til andre samarbejdspartnere/ underleverandører efter aftale med jer og i det hele taget kun bliver kommunikeret til kunderne/ omverdenen på det niveau, vi sammen vælger at offentliggøre.

Afvikling, ændring og aflysning

Conscious Content har ret til med 24 timers varsel at ændre tidspunktet for købte ydelser/sessioner. Ved 1:1 sessioner fastlægges et nyt tidspunkt dog efter aftale mellem parterne. Ændringer giver ikke ret til hel eller delvis tilbagebetaling af betalte beløb.

Conscious Content har ret til at aflyse købte ydelser/sessioner mod tilbagebetaling af den del af det betalte beløb, som dækker den/de aflyste ydelse(r)/session(er). Conscious Content kan vælge, men er ikke forpligtet til, at tilbyde at erstatte den/de aflyste ydelse(r)/session(er) med nye efter nærmere aftale. Siger du ja til et evt. tilbud om erstatningsydelser/-sessioner, har du ikke også ret til tilbagebetaling.

Du er selv ansvarlig for at møde eller ringe op eller logge på på de aftalte/meddelte tider, og for at du har en velfungerende telefon- og/eller internet forbindelse samt en aktiv e-mail konto med tilpassede spamfiltre. Du er selv ansvarlig for at oplyse dine til enhver tid aktuelle telefonnumre og e-mail adresser. Oplysningerne skal gives skriftligt på ovennævnte e-mail adresse.

Betaling og betalingsbetingelser

Alle priser er i danske kroner (DKK) ekskl. moms.
Ved kortbetaling er du selv ansvarlig for at give os besked, hvis du får nyt kort. Besked skal gives skriftligt på ovennævnte e-mail adresse.
Foredrag, mentorforløb, VIP dag, online-forløb og andre kurser/workshops skal betales fuldt ud ved aftalens indgåelse. Dog kan vi træffe særlig aftale om ratebetaling. Aftale om ratebetaling skal være skriftlig. Alle rater skal være betalt før ydelsens opstart, medmindre andet aftales skriftligt. Uanset hvilken betalingsform som aftales, er aftalen/tilmeldingen endeligt bindende.

Forsinket eller udebleven betaling kan ikke anses for gyldig opsigelse/ophævelse af aftalen.

Ved forsinket/udebleven betaling tillægges morarente i henhold til Rentelovens regler.

Klippekort

Klippekort faktureres forud for samarbejdets begyndelse/ leveringen af ydelsen på det aftalte antal klip til den aftalte pris. Klippekort gælder 9 mdr. fra første klip. Ubrugte klip refunderes ikke. Er der planlagt levering af ydelser, der rækker ud over det igangværende klippekort, gælder ovenstående aftalebetingelser og fortrydelsesret desuden.

Disclaimer

Alle ydelser og materialer er baserede på Madelleine Mullers personlige betragtninger/ holdninger og den viden, hun igennem mange år har tilegnet sig via uddannelse og praktisk erfaring. Alt skal derfor betragtes som inspiration, viden og værktøjer, der stilles til rådighed uden nogen form for garanti

Rettigheder

Conscious Content har alle rettigheder til leverede ydelser og produkter, hvad enten de er live, digitale eller trykte. Ved køb opnås alene en brugsret til det købte. Brugsretten er personlig. Det købte må kun anvendes til eget brug. Det købte skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Det købte må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil det er købt, herunder må det købte særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Conscious Content virksomhed. Conscious Contents og Madelleine Mullers navne må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse.

Datapolitik

Conscious Content indsamler kun de oplysninger om dig, som du selv afgiver i forbindelse med køb af ydelser og produkter eller tilmelding til nyhedsbrevet. Formålet med indsamlingen er at kunne gennemføre det køb/den levering, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Vi behandler dine oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med Persondatalovens regler. Dine oplysninger videregives ikke til tredjemand. Dine oplysninger bliver slettet, når det køb/den levering, de er blevet indsamlet til, endeligt afsluttes. Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger Conscious Content har om dig. Hvis oplysningerne ikke er korrekte, har du ret til at få dem ændret eller slettet. Du kan rette henvendelse herom på ovennævnte e-mail adresse.

Fortrydelsesret for forbrugere

Hvis du er forbruger, har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos Conscious Content. Fortrydelsesretten gælder dog ikke levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, eller levering af plomberede lyd- og billedoptagelser eller computersoftware, som du har brudt plomberingen på. Ved køb af ydelser løber 14 dages fristen fra den dag, hvor aftalen blev indgået. Hvis du ønsker ydelsen leveret før fristens udløb, kan du give dit udtrykkelige, skriftlige, forudgående samtykke til, at leveringen begyndes, og at fortrydelsesfristen stopper, når ydelsen er fuldt leveret. Har du givet dit samtykke til, at leveringen kan gå i gang, og ønsker du alligevel under leveringen at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve rimelig betaling for den del af ydelsen, der allerede er leveret. Uanset om du har købt ydelser eller produkter, skal du indenfor de 14 dage give os udtrykkelig meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb, på ovennævnte e-mail adresse. Du kan ikke fortryde ved blot at nægte deltagelse i/modtagelse af eller ved uden videre at returnere købte ydelser/produkter. Produkter skal returneres til os inden 14 dage, og du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med returneringen. Når vi har modtaget det returnerede produkt i ikke-forringet stand, refunderer vi uden unødig forsinkelse dit tilgodehavende.

Reklamationsret for forbrugere

Købelovens mangelsregler i forbrugerkøb, herunder den 24-måneders reklamationsfrist, finder anvendelse på køb af produkter. Den 24-måneders reklamationsfrist finder som udgangspunkt ikke anvendelse på køb af tjenesteydelser, så kontakt os med det samme, hvis du oplever problemer.

Klageadgang for forbrugere

Er du forbruger, og vil du klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Madelleine Muller på ovennævnte e-mail adresse. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.